Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky

POZORNOST! Před použitím tohoto webu si prosím pozorně přečtěte podmínky. Pokud používáte tento web, má se za to, že přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud NEPŘIJÍMÁTE tyto podmínky, nepoužívejte tyto webové stránky!

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ www.vapepro.bg

PŘEDMĚT

Tento dokument představuje všeobecné podmínky nebo podmínky používání www.vapepro.cz, které upravují pravidla pro používání vapepro.cz

ÚDAJE O SPRÁVCI PLATFORMY www.vapepro.bg

2.1. “Treydon bg” Ltd. je společnost se sídlem a adresou vedení Sofia, zhk. Gorublyane, 23 Samokovsko Shosse Blvd. a s UIC 205933493

2.2. Tradeon bg OOD spravuje webovou stránku www.vapepro.cz (zkráceně nazývanou „platforma“). Společnost “Treidon bg” Ltd. se bude pod “Vapepro” zkráceně nazývat.

2.3. Vapepro můžete kontaktovat na uvedeném telefonním čísle +359 888 118 040, vyplněním formuláře ZDE nebo e-mailem office@vapepro.bg. Více informací o kontaktech naleznete na Platformě v sekci „Kontakty“.

  1. DEFINICE

3.1. Uživatel – „Uživatel“ je způsobilá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která přijala tyto Všeobecné podmínky.

3.2. Platforma – internetová stránka hostovaná na webové adrese www.vapepro.bg a jejích subdoménách.

3.3. Žádost – elektronický dokument představující formu komunikace mezi Vapepro a Uživatelem.

3.4. Supervizor – je osoba pověřená společností Vapepro přijímat objednávky z externích maloobchodních prodejen a distribučních skladů.

3.5. Obsah

veškeré informace na Platformě, které jsou přístupné prostřednictvím internetového připojení a používání zařízení připojeného k internetu;

  • obsah jakékoli zprávy od uživatele společnosti Vapepro zaslané elektronickými prostředky a/nebo jinými dostupnými prostředky komunikace;
  • jakékoli informace poskytnuté jakýmkoli způsobem zaměstnancem / spolupracovníkem společnosti Vapepro a uživatelem elektronickými nebo jinými prostředky pro jejich přenos na dálku;
  • informace platformy popisující specifikace položek v katalogu produktů.

další údaje popsané v Platformě.

3.6. Obchodní sdělení – jakýkoli typ zprávy zasílané prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů (jako je e-mail, SMS, mobilní zařízení / web push atd.), obsahující obecné a tematické informace, jakož i další obchodní sdělení, jako jsou průzkumy trhu a spotřebitelů.

3.7. Specifikace – všechny charakteristiky a/nebo popisy položek na platformě, jak je uvedeno v jejich popisu.

3.8. Odpověď – písemná informace, která je předána Uživateli, který položil otázku. Odpovědí je vysvětlení poskytnuté jedním Uživatelem jinému Uživateli v rámci dialogu.

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ

4.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vapepro jsou závazné pro všechny uživatele platformy.

4.2. Jakékoli použití platformy znamená, že jste si (a) pozorně přečetli všeobecné podmínky jejího používání a (b) souhlasíte s jejich bezvýhradným dodržováním.

4.3. Vapepro si vyhrazuje právo pravidelně aktualizovat a doplňovat Všeobecné podmínky platformy tak, aby odrážely jakékoli změny ve způsobu fungování webu a podmínek nebo jakékoli změny právních požadavků. Od okamžiku, kdy je dokument zveřejněn na Platformě, mohou mít uživatelé námitky. V případě takové změny zveřejníme na Platformě upravenou verzi Dokumentu, proto vás žádáme o pravidelnou kontrolu obsahu tohoto Dokumentu.

4.4. Pokud se některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek používání platformy ukáže jako neplatné nebo neaplikovatelné, bez ohledu na důvod, proč tomu tak je, neznamená to neplatnost nebo nepoužitelnost ostatních ustanovení.

4.5. Vapepro vynakládá veškeré úsilí, aby zachovala přesnost informací prezentovaných na platformě. Vzhledem k možným technickým chybám nebo opomenutím v těchto informacích však společnost Vapepro upřesňuje, že obrázky položek jsou ilustrativní a informativní, položky z Platformy, které jsou distribuovány v síti obchodů, se mohou lišit od obrázků.

4.6. Platforma může obsahovat odkazy na jiné stránky. Společnost Vapepro není odpovědná za zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které nespravuje, ani za žádné další informace na nich obsažené.

4.7. Vzhledem ke specifikům vystavených předmětů není Platforma určena k přímému prodeji ve smyslu internetového obchodu a slouží jako produktový katalog, jehož hlavním účelem je seznámit uživatele se specifikacemi předmětů, rovněž poskytovat příležitosti pro přímou komunikaci mezi Vapepro a spotřebiteli.

4.8. Obsah Platformy je omezen pouze na osoby starší 18 let a Vapepro se zavazuje informovat každého nového Uživatele, který se na Platformu dostane.

4.9. Smluvní vztahy související s distribucí nebo reklamou produktů vystavených na Platformě s osobami mladšími 18 let nejsou v jakékoli formě možné.

4.10. Zákazník má právo zveřejňovat názory na položky prezentované na Platformě. Příspěvky nebo zprávy, které obsahují obscénní slova nebo nevhodný slovník, budou z platformy odstraněny nebo ignorovány.

4.11. Komunikaci s Vapepro lze provést prostřednictvím přímého spojení s ním nebo na adresách uvedených na Platformě v sekci „Kontakt“.

4.12. Všechny obrázky zveřejněné na platformě slouží výhradně k vytvoření nějaké představy o typu prezentovaných položek, nikoli k jejich přesné prezentaci. V souladu s tím některé obrázky na platformě nemusí zcela odpovídat vzhledu položky nebo vytvářet falešný dojem. Vapepro nenese odpovědnost za takové nesrovnalosti.

PRÁVO NA DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

5.1. Obsah, jak je definován v kapitole Definice, včetně, ale nikoli výhradně, log, jakékoli grafiky nebo nápisů, obchodních symbolů, dynamických symbolů, textů a/nebo multimediálního obsahu platformy, je výhradním vlastnictvím společnosti Vapepro.

5.2. Společnost Vapepro vlastní a ponechává si všechna práva duševního vlastnictví jakýmkoli způsobem související s platformou, ať už jsou její vlastní nebo získaná prostřednictvím smluvních licencí nebo jakýmkoli jiným zákonným způsobem.

5.3. Uživatel smí kopírovat, přenášet a/nebo používat Obsah pouze pro osobní nekomerční účely a pouze v případech, kdy to není v rozporu s ustanoveními této kapitoly tohoto dokumentu.

5.4. Uživatel má právo používat Obsah pro komerční účely pouze v případě, že k tomu a pouze k části Obsahu obdržel písemný souhlas společnosti Vapepro, a to způsobem a rozsahem jeho použití, jakož i ve lhůtách, pro které takový souhlas je dán.výslovně. Jakékoli následné nebo odlišné použití obsahu bude považováno za porušení této smlouvy mezi společností Vapepro a uživatelem a porušením práv duševního vlastnictví společnosti Vapepro, která má právo za to požadovat odpovědnost uživatele.

5.5. Pouhé odeslání uživateli nebo odkazování na obsah nebo jeho části ze strany společnosti Vapepro nebude považováno za souhlas společnosti Vapepro umožnit uživateli používat obsah nebo jeho části pro své vlastní účely jiné než pro jeho osobní potřeby, bez ohledu na prostředky. komunikace používaná Vapepro.

5.6. Jakékoli použití obsahu k jiným účelům, než jsou ty, které jsou výslovně povoleny v těchto všeobecných podmínkách nebo v jakémkoli jiném výslovném písemném souhlasu uděleném společností Vapepro, je zakázáno.

  1. ODPOVĚDNOST

6.1 Platforma neodpovídá za žádné škody, které Uživatel utrpí, vzniklé v důsledku vyšší moci nebo ty, které jsou mimo kontrolu Prodávajícího.

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí tohoto dokumentu a lze je zobrazit zde.

ROZHODNÉ PRÁVO – JURISDIKCE

Na tuto smlouvu se vztahují bulharské právní předpisy. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek klient rozumí a souhlasí s tím, že společnost Vapepro může převést všechna svá práva a povinnosti vyplývající z Dokumentu na jinou společnost nebo třetí osobu, která je součástí skupiny společností Vapepro. Jakékoli spory vzniklé mezi společností Vapepro a uživatelem budou řešeny vzájemnou dohodou, nebo pokud to nebude možné, budou spory řešeny před příslušnými bulharskými soudy.

INFORMACE O RECYKLACI

25.1 Položky zobrazené na Platformě fungují pomocí lithium-iontové baterie. Pokud není sbírán odděleně, má nepříznivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

25.2. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách označuje nutnost odděleného sběru elektrozařízení, na která jsou umístěna.