Zásady ochrany osobních údajů

Zboží prodávané prostřednictvím Stránek je zde popsáno podle druhu, kvality a množství. Společnost nenese odpovědnost za případné rozdíly v barvách zakoupeného Zboží z důvodu specifik počítačových obrazovek. Žádost o koupi Zboží / Zboží je přijímána jako písemný souhlas Uživatele ohledně druhu, kvality a množství Zboží / Zboží.

Dodávka

Doručování se provádí na adresu nebo do kanceláře kurýra uvedené v objednávce. Při převzetí zboží se platí cena dopravy, která se platí kurýrovi a není zahrnuta v konečné ceně stránek.

Storno již uskutečněné objednávky lze provést prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo emailem.

Platba za objednané zboží:

* Platba v hotovosti – na místě na našich stránkách

* Platba na dobírku (dobírka)

Při převzetí objednaného zboží platíte dlužnou částku kurýrovi. Je uveden v ceně objednávky.

* Bankovní platba

Stížnosti

Reklamace se týká Zboží, které nesplňuje kvalitativní požadavky uvedené na Stránkách a/nebo průvodní certifikáty, návody k použití a jiné, pokud jsou pro produkt/Zboží vydány, jakož i takové, které při dodání Uživateli obsahuje zjevné nedostatky / za nedostatek se nepovažuje rozdíl v odstínu barev, a to nemůže být důvodem pro vrácení zboží !!! /. Za tímto účelem uživatel při dodání zaznamená na nákladní list přítomnost zjevných vad a/nebo nesrovnalostí v množství, jinak se má za to, že množství zboží odpovídá objednanému a smlouva je přesně splněna.

S výjimkou případů nesouladu v množství lze reklamaci zakoupeného a dodaného Zboží uplatnit do 14 dnů ode dne doručení.

Podle zákona o ochraně spotřebitele (CPA) může být zboží přijaté zákazníkem, vzhledem k povaze internetového obchodu, vráceno do 14 dnů od zakoupení, ode dne doručení, a to bez výslovného důvodu přepravou na náklady pokud je stav zboží stejný jako v době dodání zákazníkovi (včetně neporušeného obalu).

Pokud máte stížnost, můžete nás kontaktovat na čísle +420776011401 nebo nám napište na adresu info@vapepro.cz.

Pokud máte problém s online nakupováním, můžete kontaktovat https://kzp.bg/

Platforma pro online řešení sporů https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Politika odmítnutí

Garantujeme kvalitu všech našich produktů. Pokud však nesplňují vaše požadavky, máte právo zrušit jednu nebo více položek z objednávky do 14 dnů od jejího obdržení, a to tak, že nás kontaktujete na čísle +420776011401 nebo e-mailem info@vapepro.cz.

Pečujte o produkty, když je máte u sebe, stejně jako když je vracíte, abyste předešli poškození nebo ztrátě během přepravy.

Při vracení zboží mějte prosím na paměti následující:

Vrácení částky za odmítnutou položku (položky) po potvrzení naším pracovníkem, že vrácené zboží splňuje výše uvedená kritéria, probíhá formou původního způsobu platby, tzn. pokud jste platili debetní kartou, je částka vrácena kreditní transakcí stejnou kartou do 14 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží. V případě platby na dobírku nebo bankovním převodem Vám bude částka za vrácené zboží vrácena bankovním převodem na Vámi uvedený bankovní účet.

Nevracíme peníze za položky vrácené po 14. dni přijetí, poškozené, použité nebo s poškozeným obalem. V těchto případech vrátíme zboží zpět na vaše náklady.

Politika odmítnutí nákupu neporušuje spotřebitelská práva zákazníka v případě vadného / poškozeného zboží.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel má právo prohlížet, objednávat a přijímat Zboží ze Stránek za podmínek tam uvedených.

Uživatel má právo být informován o stavu své objednávky.

Uživatel má právo na doručení objednaného Zboží / Zboží na zadanou dodací adresu, po telefonickém potvrzení.

Uživatel je povinen uhradit cenu své Objednávky způsobem uvedeným na Stránkách.

Každý Uživatel, bez ohledu na to, zda zadal Objednávku či nikoli, se při používání Stránky zavazuje:

* Neporušovat a respektovat práva a svobody občanů podle ústavy, zákonů Bulharské republiky a mezinárodních aktů, jichž je smluvní stranou, pravidel morálky, dobrých mravů a internetové etiky;

* Neporušovat vlastnictví nebo nemajetnost jiných lidí, absolutní nebo relativní práva a zájmy, jako jsou vlastnická práva, práva duševního vlastnictví atd.;

* Nepáchat škodlivé činy.* Nepáchat škodlivé činy.

Práva a povinnosti MaskPro

Má právo, nikoli však povinnost, uchovávat materiály a informace použité/umístěné na našem serveru nebo zpřístupněné třetím stranám uživatelem a poskytnout je třetím stranám a příslušným státním orgánům v případech, kdy je to nezbytné pro zachování práv a oprávněných zájmů, majetku a bezpečnosti MaskPro.eu, jakož i třetích stran, v případech nároků na porušení jejich práv ve vztahu k využívané nebo šířené informace nebo materiály, jakož i v případech, kdy jsou materiály nebo informace vyžadovány státními orgány na základě výslovného zákonného ustanovení.

MaskPro má právo kdykoli bez upozornění uživatele, když tento používá stránky v rozporu s těmito podmínkami, a podle uvážení MaskPro ukončit přístup uživatele na stránky. MaskPro nenese odpovědnost vůči uživatelům a třetím stranám za škody a ušlý zisk vyplývající z ukončení, pozastavení, úpravy nebo omezení přístupu, smazání, úpravy, ztráty, nepřesnosti, nepřesnosti nebo neúplnosti zpráv, materiálů nebo informací přenášených, používaných, , zaznamenané nebo zpřístupněné prostřednictvím stránek MaskPro.eu

Uživatel je povinen nahradit MaskPro a všechny třetí strany veškeré škody a ušlý zisk, včetně jakýchkoli nákladů a zaplacených poplatků za právní zastoupení vzniklé v důsledku nároků a/nebo vyplacených náhrad třetím stranám v souvislosti s webovými stránkami, hypertextovými odkazy, materiály nebo informacemi které uživatel použil, zveřejnil na našem serveru, odeslal, distribuoval, zpřístupnil třetím stranám nebo zpřístupnil prostřednictvím MaskPro v rozporu se zákonem, těmito podmínkami, dobrými mravy nebo internetovou etikou.

MaskPro má právo zasílat uživatelům stránky týdenní newsletter, pokud potvrdili své přání tak učinit. Tento dopis obsahuje aktuální akce, nové produkty, novinky pro nadcházející svátky, nápady na nové dárky a další. MaskPro nemá právo zaslat tento dopis uživatelům, kteří výslovně uvedli, že si nepřejí jej dostávat.

MaskPro má právo shromažďovat a používat informace o svých uživatelích.

Informace uvedené v předchozím článku může MaskPro použít s výjimkou výslovného nesouhlasu Uživatele zaslaného na následující e-mailovou adresu office@maskpro.eu. MaskPro shromažďuje a používá informace ke zlepšení dodávek Zboží a uspokojení potřeb spotřebitelů. Všechny účely, pro které bude MaskPro používat informace, budou v souladu s bulharskou legislativou, platnými mezinárodními zákony, dobrými mravy a internetovou etikou.

MaskPro zaručuje svým Uživatelům důvěrnost poskytnutých informací a osobních údajů. Tyto nebudou použity, poskytnuty nebo oznámeny třetím stranám s výjimkou případů a za podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

MaskPro má právo instalovat soubory cookie do počítačů uživatelů. Jsou to textové soubory, které Webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a umožňují obnovu informací o Uživateli, identifikaci a sledování jeho akcí, internetových stránek, které navštěvuje, hypertextových odkazů, které používá, informací, které používá a zaznamenává. ostatní.

Ochrana osobních údajů. Důvěrnost.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má Uživatel právo na přístup ke svým osobním údajům, které zadal nebo se kterými MaskPro při používání na Stránkách zpřístupnil, jakož i na opravu těchto osobních údajů.

Uživatelé, kteří vyplnili registrační formulář a přijali tyto všeobecné obchodní podmínky, výslovně souhlasí s tím, že jimi poskytnuté osobní údaje budou MaskPro zpracovávány elektronicky při dodání objednaného zboží nebo služeb.

Uživatelé poskytují své osobní údaje dobrovolně za účelem jejich identifikace v procesu používání Stránek a mohou být uchovávány, zpracovávány a používány MaskPro pro účely udržování nabízených služeb a pro účely reklamy zboží a služeb nabízených v maloobchodě. obchodní řetězce MaskPro, jako je příjem newsletterů, SMS zpráv a dalších novinek.

MaskPro prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživateli stránek nejsou předávány třetím stranám pro reklamní, propagační a/nebo jiné účely.

MaskPro si vyhrazuje právo použít IP adresy a další údaje Uživatelů k odhalení jejich identity v případech, kdy je to nutné na základě příkazu příslušného vládního úřadu, vydaného v řádném termínu, nebo za účelem dodržení zákonných postupů, nebo dodržovat všeobecné podmínky internetového obchodu.

Oznámení

Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškerá oznámení související s objednávkou a dodáním Zboží prostřednictvím Stránek činěna na telefonní čísla/kontaktní adresy uvedené na nápadném místě Stránek, resp. na uvedená telefonní čísla/kontaktní adresu Uživatele – vč. emailová adresa. O stavu své objednávky se může uživatel kdykoliv informovat v sekci „Moje objednávky“. Takto učiněná upozornění jsou považována za řádně přijatá, dokud se neprokáže opak.